E-mail: apkool@apkool.ee

Tel.: +372 746 1733

Individuaalne õppekava

Tartu Aleksander Puškini Kooli individuaalse õppekava rakendamise kord
§ 1. Üldsätted

 1. Käesolevaga sätestatakse TAPK õpilaste individuaalse õppekava rakendamise kord.
 2. TVL õpilaste individuaalse õppekava rakendamise kord sätestatakse haridus- ja teadusministri määruse 08.12.2004. a nr 61 “Individuaalse õppekava järgi õppimise kord” alusel.

§ 2. Õpilasele individuaalse õppekava koostamise eesmärk ja alused

 1. Individuaalne õppekava on hariduslike erivajadustega õpilase jaoks koostatud õppekava, mis loob õpilasele tingimused võimetekohaseks õppimiseks ja arenemiseks.
 2. Individuaalne õppekava koostatakse õpilasele, kelle eriline andekus, õpi- ja käitumisraskused, terviserikked, puuded või pikemaaegne õpikeskkonnast eemal viibimine põhjustab olulisi raskusi töötada oma klassikaaslastega samal ajal samas ruumis või vastavale klassile koostatud töökava alusel.
 3. Individuaalse õppekava koostamine on lubatud mis tahes kooliastmes ja Põhikooli- ja gümnaasiumi riikliku õppekava järgi õppivale õpilasele.
 4. Individuaalse õppekavaga määratakse vastavalt vajadusele:
  1. kooli õppekavaga võrreldes kõrgendatud nõudeid õppesisule gümnaasiumiastmes ning vähendatud või kõrgendatud nõudeid õppesisule ja õpitulemustele ühes või mitmes aines või õppekava üldosa pädevuste osas esimeses kuni kolmandas kooliastmes;
  2. erisused õppekorralduses;
  3. õppevara, ruumi- ja inimressursi kaasamise vajadus ja põhimõtted.

§ 3. Individuaalse õppekava koostamise algatamine õpilase, alaealise õpilase puhul tema seadusliku esindaja taotluse alusel

 1. Individuaalse õppekava koostamise algatamiseks esitab õpilane, alaealise õpilase puhul tema seaduslik esindaja (edaspidi õpilane (esindaja)) vastavasisulise põhjendatud taotluse kirjalikult kooli direktorile.
 2. Kooli direktor vaatab käesoleva paragrahvi lõikes 1 nimetatud taotluse läbi 30 päeva jooksul taotluse esitamise päevast arvates ning vajadusel toetudes pedagoogilis-psühholoogilisele või meditsiinilisele uuringule, teeb otsuse rahuldada taotlus ja koostada õpilasele individuaalne õppekava või jätta taotlus rahuldamata.
 3. Individuaalse õppekava rakendamise otsuse kinnitab direktor käskkirjaga. Rakendamise otsuses tuuakse ära:
  1. üldised andmed õpilase kohta;
  2. õppeained, millele individuaalne õppekava koostatakse;
  3. individuaalse õppekava rakendamise põhjused;
  4. individuaalse õppekava rakendamise aeg;
  5. õppetöö korraldamise alused – õpingutel aluseks võetav riiklik õppekava;
  6. rakendatavad tugisüsteemid;
  7. individuaalse õppekava tulemuste hindamise kord;
  8. individuaalse õppekava koostamise ja täitmisega seotud isikud.
 4. Individuaalse õppekava koostamisest keeldumise vormistab direktor käskkirjaga, tuues välja keeldumise põhjused ning teeb selle õpilasele (esindajale) posti teel kättetoimetamisega teatavaks.
 5. Individuaalse õppekava rakendamise otsus tehakse õpilasele (esindajale) posti teel kättetoimetamisega teatavaks 10 päeva jooksul selle kinnitamisest.
 6. Kooli direktor korraldab individuaalse õppekava koostamise 10 tööpäeva jooksul vastava käskkirja tegemisest. Koostatud individuaalse õppekavaga on õpilasel (esindajal) õigus tutvuda koolis.

§ 4. Individuaalse õppekava koostamise algatamine kooli poolt

 1. Individuaalse õppekava koostamise algatamise kooli poolt otsustab õppenõukogu. Õppenõukogu otsusest teavitatakse viivitamatult õpilast (esindajat) kirjalikult, tuues ära põhjused, mis tingivad individuaalse õppekava koostamise vajaduse.
 2. Individuaalse õppekava koostamise algatamiseks esitab õppenõukogu liige põhjendatud taotluse kirjalikult (e-vormis ning paberkandjal) kooli direktorile. Taotluses tuuakse ära:
  1. üldised andmed õpilase kohta;
  2. õppeained, millele individuaalne õppekava koostatakse;
  3. individuaalse õppekava rakendamise põhjused;
  4. individuaalse õppekava rakendamise aeg;
  5. õppetöö korraldamise alused – õpingutel aluseks võetav riiklik õppekava;
  6. rakendatavate tugisüsteemide kaasamise ettepanek;
  7. ettepanek individuaalse õppekava tulemuste hindamise korrast;
  8. ettepanek individuaalse õppekava koostamise ja täitmisega seotud isikute kaasamise kohta. Taotlus esitatakse hiljemalt 3 tööpäeva enne õppenõukogu koosoleku algust.
 3. Õppenõukogu otsusest teavitatakse õpilast(esindajat) posti teel 10 päeva jooksul vastava otsuse vastuvõtmisest. Koostatud individuaalse õppekavaga on õpilasel (esindajal) õigus tutvuda koolis.
 4. Õpilasel (esindajal) on 10 tööpäeva jooksul, arvates päevast, millal ta käesoleva paragrahvi lõikes 3 nimetatud otsusest teada sai või oleks pidanud teada saama, õigus teavitada kooli kirjalikult oma keeldumisest individuaalse õppekava koostamiseks. Nimetatud keeldumise esitamisel lõpetab kool individuaalse õppekava koostamise menetluse.
 5. Kooli direktor korraldab individuaalse õppekava koostamise 30 päeva jooksul alates § 3 lõikes 3 nimetatud keeldumise esitamise tähtaja lõppemisest arvates.

§ 5. Individuaalse õppekava seotud isikud ja nende kohustused

 1. Individuaalse õppekava täitmisega seotud isikud on kõik pedagoogid ning vajadusel ka sotsiaalpedagoog, parandusõppe õpetaja, logopeed, psühholoog, pikapäeva rühma kasvataja.
 2. Individuaalse õppekava täitmisega seotud isikute kohustused:
  1. Klassijuhataja koordineerib individuaalse õppekava koostamise ja täitmisega seotud isikutest koosneva meeskonna tööd; teavitab kirjalikult lapsevanemaid individuaalse õppekava koostamisest, tuues ära põhjused, mis tingivad individuaalse õppekava koostamise vajaduse; teavitab direktori asetäitjat õppe- ja kasvatustöö alal individuaalse õppekava rakendamise tulemustest; täidab nõuetekohaselt kooli dokumentatsiooni.
  2. Aineõpetaja koostab individuaalse õppekava tegevuskava oma aines, mis on suunatud ainealaste pädevuste kujundamisele; viib läbi individuaalseid konsultatsioone; koostab ja viib läbi kontrolltöid ning hindab õpilaste õpitulemusi; täidab nõuetekohaselt kooli dokumentatsiooni.
  3. Parandusõppe õpetaja osutab abi individuaalse õppekava koostamisel; osutab abi mälu, tähelepanu, taju, mõtlemise arendamises.
  4. Logopeed osutab abi individuaalse õppekava koostamisel; osutab logopeedilist abi.
  5. Psühholoog osutab abi individuaalse õppekava koostamisel; osutab psühholoogilist abi.
  6. Sotsiaalpedagoog tagab kooli ja kodu koostöö; teavitab direktori asetäitjat õppe- ja kasvatustöö alal õpilase osalemisest individuaalsetel konsultatsioonidel.
  7. Pikapäevarühma kasvataja osutab abi kodutööde tegemisel.

§ 6. Individuaalse õppekava koostamine ja vormistamine

 1. Individuaalne õppekava koosneb kahest osast:
  1. Üldosa;
  2. Tegevuskava
 2. Individuaalse õppekava üldosa (vt lisa 1) vormistab kirjalikult direktori asetäitja õppe-ja kasvatustöö alal võtteks aluseks direktori rakendamise otsuse (vt § 3 lg 3) või õppenõukogu liikme poolt tehtud taotluse(vt § 4 lg 2). Tegevuskava (vt lisa 2 või 2“) koostavad ning vormistavad kirjalikult individuaalse õppekava täitmisega seotud isikud: klassijuhatajad, aineõpetajad, vajadusel sotsiaalpedagoog, parandusõppe õpetaja, logopeed, psühholoog, pikapäeva rühma kasvataja.
 3. Individuaalne õppekava vormistatakse mitmes eksemplaris, üks nendest säilitakse direktori asetäitjal õppe-ja kasvatustöö alal, teised on isikutel, kes on seotud individuaalse õppekava täitmisega.

Lisa 1 Individuaalse õppekava üldosa koostamise vorm

 1. üldised andmed õpilase kohta;
 2. õppeained, millele individuaalne õppekava koostatakse;
 3. individuaalse õppekava rakendamise põhjused;
 4. individuaalse õppekava rakendamise aeg;
 5. õppetöö korraldamise alused – õpingutel aluseks võetav riiklik õppekava;
 6. rakendatavad tugisüsteemid;
 7. individuaalse õppekava tulemuste hindamise kord;
 8. individuaalse õppekava koostamise ja täitmisega seotud isikud.

Lisa 2 Individuaalse õppekava tegevuskava koostamise vorm

 1. Õpilase üldandmed
 2. Õppeaine/õpetaja või tugisüsteemi spetsialist
 3. Individuaalse õppekava eesmärgid ja ülesanded
 4. Kooli õppekavaga võrreldes õppesisule ja õpitulemustele vähendatud või kõrgendatud nõuete rakendamise põhimõtted
 5. Õppesisu
Kuupäev, aeg ja koht, kus tund viiakse läbi Tunni teema Pädevused Meetodid
Lisa 2“ Individuaalse õppekava tegevuskava koostamise vorm

 1. Õpilase üldandmed
 2. Tugisüsteemi spetsialisti nimi ja amet
 3. Individuaalse õppekava eesmärgid ja ülesanded
 4. Tegevuskava
Kuupäev, aeg ja koht, kus kohtumine toimub Sekkumise meetodid Oodatud tulemused

Leidsite vea? Märgi ja vajuta CTRL-ENTER.

Viimati muudetud: 12. okt. 2021

Leidsid vea? Anna meile teada!

Määratud viga: