E-mail: apkool@apkool.ee

Tel.: +372 746 1733

Projektid

Käimasolevad projektid:
Koostöös nelja Euroopa partnerkoolidega toimuvad õpilaste kohtumised, kus korraldavates õpitubades õpilased saavad arutleda tähtsatel teemadel ühiskonnas, nagu diskrimineerimine ja kiusamine.

Toimumisaeg:
20.10.2023 – 19.04.2025

Eesmärgid:

 1. Õpilaste sallivuse tõstmine ja koolikiusamise vähendamine;
 2. Euroopa väärtuste tundmine ja Euroopa ruumi identiteedi kujundamine, kodaniku osaluse ja aktiivsuse arendamine;
 3. Õpimotivatsiooni tõstmine ja õpitulemuste parandamine.

Tegevused:

Õpilaste rühmaviisiline õpiränne.

Tulemused:

Õpilastel on arenenud tähtsad pädevused: tolerantsus ja konfliktide vältimine, osalus sotsiaalprobleemide lahendamisel, kultuurilise mitmekesisuse austamine, koostööoskus ja demokraatlik maailmavaade.

20.10.2023 – 19.04.2025

2023-2024/2024-2025 õppeaastatel uurivad ja rakendavad Tartu Aleksander Puškini Kooli õpetajad koostöös kolleegidega kahest koolist Lätist ja Leedust meetodeid ja meetmeid, mis aitavad aktiveerida ja arendada algkooli õpilastel mõtlemispädevusi.

Toimumisaeg:
01.09.2023 – 30.03.2025

Eesmärgid:
Arendada õpilaste iseseisvust, ettevõtlikkust, koostöövõimet ja probleemide lahendamise oskust. Projekti eesmärgid on kooskõlas kooli missiooniga.

Tegevused:

 • Mõtlemisvõime arendavate meetodite avastamine ja rakendamine klassis.
 • Projekti on kaasatud kolm õpetajat igast koolist, kes selgitavad välja, kuidas muuta arutelu- protsesse tõhusamaks, avastavad ja rakendavad uusi meetodeid, jagavad kogemusi ning analüüsivad tulemusi.

Tulemused:
Algkooli õpilased oskavad aruteludest osa võtta ja läheneda protsessile mitmekülgselt. Õpetajad oskavad paremini arutelusid klassitöös läbi viia ning juhendada õpilasi  probleemide lahendamisel.

2023-2024 õppeaastal jätkab Tartu Aleksander Puškini Kool õppekäike loodusesse koostöös Tartu loodusmajaga. Projektis osaleb kogu kool.

Toimumisaeg:
01.09.2023 – 31.08.2024

Eesmärgid:
Arendada õpilaste teadmisi looduse- ja keskkonnavaldkondades.

Tegevused:
Õppekäigud Loodusmajas

Tulemused:
Iga õpilane osaleb õppeaasta jooksul ühel õppekäigul, kus laiendab oma loodusalaseid teadmisi ning õpib keskkonnateadlikkuse kohta.

Projekt on eelmise aasta projekti ”Olen uhke tartlane” jätkuks koostöös Tartu Ülikooli muuseumiga. Kui eelmise aasta projekt keskendus mitmekultuurilise tartlase identiteeti kujundamisele, siis sellel õppeaastal on eesmärgiks aidata õpilastel teha muuseumikeskkonnas põnevaid avastusi, mida saab lõimida erinevate kooliainetega.

Toimumisaeg:
01.09.2023 – 31.01.2024

Eesmärgid:

 1. Kooliteadmiste ja muuseumis õpitu vaheline sünergia loomine
 2. Õpilaste teadmiste ja silmaringi laiendamine
 3. Eesti keele aktiivne kasutamine ja keeleoskuse arendamine
 4. Muuseumite külastamise harjumuse loomine ja arendamine.

Tegevused:
“Muuseumi nädala” korraldamine, mille raames 6.-9. klassi õpilased õpivad ühel päeval koolist väljas Tartu Ülikooli muuseumi keskkonnas. Kooli õpetajad ja muuseumi kuraatorid viivad läbi lõimitud interaktiivseid õppetunde (3-4 tundi õppepäeva jooksul).

Tulemused:
6.-9. klassi õpilased saavad positiivseid kogemusi muuseumikülastustest ning õpivad lõimima erinevate valdkondade teadmisi. Õpilastel areneb kriitilise mõtlemise oskus, loovus, koostööoskus ning loodetavasti ka õpitulemused.

Projekt seob kokku keelekümbluse, loovliikumise, eneseanalüüsi ja meeskonnatöö oskuste arendamise, täites nii keelekümbluse eesmärke kui kattes ära liikumisõpetuse õppekava õpiväljundid.

Toimumisaeg:
01.09.2023 – 30.03.2024

Eesmärgid:
Liikumisrõõmu leidmine ja jagamine, vaimne ja kehaline tasakaal, kehaline aktiivsus.

Tegevused:
Kahe kooli (Pushkini ja Forseliuse koolid) erineva emakeelega õpilased kohtuvad huvihariduslikus koolis (Shaté Tantsukool), et kogeda loovliikumise sessioone ja panna ise kokku etüüdid, mida üksteisele esitatakse ja tagasisidestatakse.

Tulemused:
Õpilane tunneb rõõmu liikumisest ja on saanud sellest positiivse kogemuse, suhtleb eakaaslastega ja parandab eesti keele oskust.

Lõpetatud projektid 2018-2022:
 • “Noorte loomelinnaku algus”, Tartu Noorsootöö Keskus
 • “Seame sammud eesti kooli poole” (partnerid: Tartu Kristjan Jaak Petersoni Gümnaasium, Tartu Mart Reiniku Kool), Riigi Tugiteenuste Keskus
 • “Õppeprogrammid Vapramäel”, SA KIK
 • “Vastastiku rikkaks” (partner, projekti autor: Tartu Raatuse Kool), SA Innove
 • “Noortekohtumised: Connected bу art”, SA Archimedese Noorteagentuur
 • “Elades hoolides, soovides aidata”, Tartu linn
 • “Aktiivses kehas ettevõtlik vaim”, Tartu linn
 • “Puškin meid kokku viis”, Tartu linn
 • “Jooga ja kunstiga stressi vastu”, Tartu linn
 • “Multimeedia labor”, Tartu linn

Leidsite vea? Märgi ja vajuta CTRL-ENTER.

Viimati muudetud: 18. okt. 2023

Leidsid vea? Anna meile teada!

Määratud viga: