E-mail: apkool@apkool.ee

Tel.: +372 746 1733

Põhikool (2.-9. klass)

Sisseastuja vanema või volitatud esindaja esitab järgmised dokumendid:

 • vanema või volitatud esindaja isikut tõendav dokument
 • sisseastuja sünnitunnistus või -tõend või tema isikut tõendav dokument
 • taotlus
 • ametlikult kinnitatud väljavõte sisseastuja tervisekaardist
 • ametlikult kinnitatud väljavõte õpilasraamatust
 • direktori allkirja ja kooli pitseriga kinnitatud klassitunnistus
 • direktori allkirja ja pitseriga kinnitatud hinneteleht jooksva õppeveerandi hinnetega
 • digifoto JPG, PNG või BMP formaadis. Hele taust. Minimaalne resolutsioon 480×600 px.

Родитель или уполномоченный представитель поступающего представляет следующие документы:

 • документ, удостоверяющий личность родителя или уполномоченного представителя;
 • свидетельство о рождении или удостоверение личности поступающего или его документ, удостоверяющий личность;
 • заявление о приеме в школу;
 • официально заверенная выписка из медицинской карты поступающего;
 • официально заверенная выписка из ученической книжки (выдает школа, где учился поступающий);
 • ведомость, подписанный директором и заверенный печатью школы;
 • табель успеваемости с подписью директора и печатью с оценками за текущую четверть;
 • цифровое фото в формате JPG, PNG или BMP. Светлый фон. Минимальное разрешение 480 × 600 пикселей.

 

Leidsite vea? Märgi ja vajuta CTRL-ENTER.

Viimati muudetud: 28. veebr. 2022

Leidsid vea? Anna meile teada!

Määratud viga: