E-mail: apkool@apkool.ee

Tel.: +372 746 1733

Alates 2016. aasta sügisest on Tartu Aleksander Puškini Kool lõimitud aine- ja keeleõppe piirkondlik koolituskeskus. Piirkondliku koolituskeskusena viime läbi koolitusi, kus jagame läbi meie kooli kogemuse teadmisi ja oskusi keelekümblusest, LAK-õppest ja lõimingust kooli õppekava rakendamisel. Koolitustele ootame õpetajaid, tugispetsialiste ja juhte koolidest, muuseumidest ja hariduskeskustest, kes soovivad saada tuge ja arendada oma teadlikkust LAK-õppe rakendamisel töös teise kodukeelega lastega või töötavad keelekümblusklassides.

Koolituskeskus viib läbi järgmisi koolitusi:

Koolituse tulemusel seab õppija oma tegevusele õpetajana eesmärgid tulenevalt LAK-õppe, keelekümbluse põhimõtetest; toetab õppija aktiivsust õppekeskkonna kujundamisega; seob mõiste “õpikäsitus” oma igapäevatöö kogemustega; lähtub õppematerjalide valikul põhimõtetest, mis toetavad muukeelset õppijat õpitulemuste saavutamisel arvestades nii aine sisu, keelelist eneseväljendust kui ka õpioskusi; koostab ja kasutab aine, keele ja õpioskuste õpitulemusi lõimivaid õppematerjale ning reflekteerib oma tööd õpetajana.

Sihtrühm: muu kodukeelega õppija õppimist toetavad õpetajad
Maht: 45 tundi (5 päeva, kuus tundi iseseisvat tööd).
Koolituspäevad: 

  • 1.sessioon 29 –30.09.
  • 2.sessioon 27–28.10.
  • 3.sessioon 18.11.2022
Registreerimine

Koolitusel osaleja saab toetust metoodiliste lahenduste leidmisel lapse keelelise arengu jälgimisel ja keele omandamise toetamisel, laiendab teadmisi ja oskusi sihtkeeles õpetamise valdkonnas, teadvustab keelelist ja kultuurilist mitmekesisust ja rakendab seda klassiruumis, kavandab õppetegevusi Cummins’i nelikjaotuse mudeli alusel.

Sihtrühm: muu kodukeelega õppija õppimist toetavad õpetajad, tuguspetsialistid ja juhid
Maht: 6 tundi.

Koolituspäevad:

  • 4. november
  • 25. november
  • 9. november

    (Rakvere Ametikoolis, Piiri tn 8, Rakvere)

Tartu Aleksander Puškini Kooli koolituskeskuse õppekorralduse alused

Koolituskeskus arvestab koolituste loomisel partnerite ja huvipoolte koolitusvajadusega ning haridusvaldkonna arengutega.
Koolituskeskuse koolitused on teadus- ja tõenduspõhised, rajanevad tänapäevasel teadmusel ja praktikal, on paindlikud ja mitmekesised.
Koolituskeskus on koolitustegevustes uuenduslik, toetab innovaatilisi lahendusi ja nende rakendamist, kasutab kaasaegseid aktiivset õppimist edendavaid metoodikaid.
Koolituskeskuse koolitusi teevad oma ala parimad asjatundjad, pädevad ja motiveeritud koolitajad eelkõige oma töötajate hulgast.
Koolituskeskus korraldab koolitusi koolide, muuseumide ja hariduskeskuste pedagoogidele, tugispetsialistidele ja juhtidele, sh enda töötajatele.

Tartu Aleksander Puškini Kooli koolituskeskuse koolituste kvaliteedi tagamise alused

Koolituskeskuse koolituste õppekavad koostatakse õpiväljundipõhiselt. Koolituskeskus analüüsib ja arendab regulaarselt õppekavade sisu, ülesehitust ja kasutatavaid õppemeetodeid.
Koolitajad on õppekavade eesmärkide ja õpiväljundite saavutamiseks sobiva kvalifikatsiooni, õpi- ja/või töökogemusega.
Õppekeskkond on õppekava eesmärkide ja õpiväljundite saavutamiseks sobilik – õpperuumid on varustatud asjakohaste õppevahendite ja tehnikaga.
Koolituskeskuse koolitustel on osalejatel alati võimalus anda nii suulist kui ka kirjalikku tagasisidet. Koolituskeskus arvestab koolituste õppekavade arendamisel koolitustel osalenute asjakohase tagasisidega.

Tartu Aleksander Puškini Kooli koolituskeskuse koolitajad:

Tatjana

Kodas

Eesti keele metoodik

Tel: 746 1757

Alina

Braziulene

Direktor

Tel: 7461 732

Valentina

Tubin

Eesti keele õpetaja

Leidsite vea? Märgi ja vajuta CTRL-ENTER.

Leidsid vea? Anna meile teada!

Määratud viga: