E-mail: apkool@apkool.ee

Tel.: +372 746 1733

Loovtööd

TARTU ALEKSANDER PUŠKINI KOOLI LOOVTÖÖDE KORRALDAMISE JA VORMISTAMISE KORD

Sisukord

§ 1. Üldsätted

 1. Põhikooli lõpetamiseks peavad kolmanda kooliastme õpilased tegema loovtöö praktilise või uurimistöö vormis.
 2. Põhikooli õpilased, kes õpivad lihtsustatud õppekava alusel ei pea sooritama loovtööd.
 3. Õpilasuurimus on õpilase või õpilaste poolt õppekava raames ette valmistatud kirjalik töö. Õpilasuurimus põhjendab probleemivalikut, annab ülevaate uurimuse taustast, püstitab uurimisküsimused, põhjendab meetodi valikut, kajastab andmeid ja tõendusmaterjali kogumist, kirjeldab tulemusi ning esitab tulemuste analüüsi, järeldused ja kokkuvõtte, kasutatud allikate loetelu. Õpilasuurimus on algupärane, objektiivne ja süsteemne ning uurimuse tulemused on tõendatavad, mõtestatud ja selgitatud. Õpilasuurimus kajastab õpilase uurimistulemusi ja seisukohti ning ei piirdu üksnes refereerimisega.
 4. Praktiline töö on õpilase või õpilaste poolt õppekava raames loodud teos, õpilasfirma, tehnoloogiline lahendus, õppematerjal või projekt ja selle kirjalik kokkuvõte. Kirjalik kokkuvõte avab praktilise töö tausta, lähtealused ja eesmärgid ning kirjeldab kontseptuaalset lahendust, töö aktuaalsust, tööprotsessi ja töö tulemust.
 5. Õpilasuurimuse või praktilise töö eest saadud hinne kantakse põhikooli lõputunnistusele.
 6. Õpilasuurimuse või praktilise töö hindamiseks viiakse läbi retsenseerimine ja kaitsmine.
 7. Õpilasuurimuse või praktilise töö vastutavaks juhendajaks on Tartu Aleksander PuŠkini Kooli töötaja. Lisaks kooli töötajale võib kaasata juhendaja väljastpoolt kooli.
 8. Õpilasuurimusel või praktilisel tööl võib olla üks või mitu õpilasautorit, kelle panus töösse on selgelt näidatud ja eristatav. Kõik autorid peavad osalema õpilasuurimuse või praktilise töö kaitsmisel.
 9. Kõik Tartu Aleksander Puškini Koolis tehtud uurimustööd kuuluvad koolile, praktilise töö tulemusel valminud ese võib kuuluda töö autorile juhul, kui selle valmistamiseks on õpilane kulutanud isiklikke materiaalseid ressursse.
 10. Kaitstud õpilasuurimusi ja praktiliste tööde kirjalikke kokkuvõtteid säilitatakse kooli siseveebis kolm aastat.

§ 2. Loovtöö eesmärk

Õpilasuurimuse ja praktilise töö ettevalmistamisel ja hindamisel on eesmärgiks õpilase loova eneseväljenduse, koostöö ja iseseisvalt töötamise oskuse arendamine ning järgmiste oskuste omandamine:

 1. uuritava probleemi või loodava praktilise töö kohta taustinformatsiooni ja andmete kogumise ja analüüsimise oskus;
 2. teoreetiliste teadmiste praktilise rakendamise oskus;
 3. töö eesmärgi ja probleemile vastavate uurimisküsimuste sõnastamise ning sobiva meetodi ja analüüsivahendite valimise ja rakendamise oskus;
 4. tegevuse ajalise kavandamise ja kavandatu järgimise oskus;
 5. teadusteksti koostamise (eelkõige õpilasuurimuse puhul) oskus;
 6. oma tegevuse ja töö analüüsimise oskus;
 7. töö korrektse vormistamise oskus;
 8. kokkuvõtte ja resümee koostamise oskus;
 9. töö kaitsmise oskus.

§ 3. Loovtöö teema valimine

 1. 8. klassi õpilane valib 5. novembriks õpetajate poolt koostatud teemapangast, mida õpetajad tutvustavad oktoobrikuu jooksul, endale huvipakkuva teema. Õpilane võtab ühendust vastava teema väljapakkunud õpetajaga (juhendajaga). Kui õpilasel on endal uurimisvaldkond ja teema, mis teda huvitaks, siis leiab ta sobiva õpetaja, kes võiks tööd juhendada, vajadusel võib kasutada selleks õppealajuhataja abi.
 2. Õpilased teavitavad 10. novembriks loovtöö teema ja juhendaja valikust õppealajuhatajat klassijuhataja vahendusel (lisa 1).
 3. Õpilased saavad muuta loovtöö teemat kuni 20. novembrini.

§ 4. Loovtöö korraldus

 1. 10. detsembriks koostab õpilasuurimust või praktilist tööd tegev õpilane koos juhendajaga oma töö kava (lisa 2), mille salvestab moodlis kursuses “LOOVTÖÖ”.
 2. Õpilasuurimuse ja praktilise töö tegemisel lähtutakse koostatud töö kavast. Töökäik kajastatakse moodles. Juhendaja hindab töökäiku terve õppeaasta ulatuses vastavalt § 7 sätestatule ning kajastab antud punktide arvu moodles.
 3. Valmis töö esitab töö autor salvestades selle moodlis kursuses “LOOVTÖÖ” hiljemalt 30. aprillil.
 4. Retsensent esitab retsensiooni elektrooniliselt hiljemalt 1 nädal enne kaitsmist, mille salvestab moodlis kursuses “LOOVTÖÖ”.

§ 5. Loovtöö vormistamise nõuded

   1. Loovtöödel on KOHUSTUSLIK struktuur:
    • tiitelleht;
    • sisukord;
    • sissejuhatus;
    • töö põhiosa, jaotatuna peatükkideks ja nende alajaotisteks;
    • kokkuvõte;
    • kasutatud materjalide loetelu;
    • lisad.
   2. Teksti vormistamise nõuded
    Tööde vormistamisel kasutatakse reavahet 1,5; tähesuurust 12 p ja võimaluse korral fonti Times New Roman või Arial. Lehekülje ääred jäetakse vabaks üleval, all, vasakul ja paremal 2,5 cm. Tekst joondatakse rööpselt (mõlemast servast). Teksti iseseisvad lõigud eraldatakse 12 p lõiguvahega.Leheküljenumbrid paigutatakse lehekülje alla või üles keskele. Nummerdamisel võetakse arvesse kõik lehed alates tiitellehest, ka need, kus asuvad tabelid ja joonised. Tiitellehele numbrit ei kirjutata. Mahukamate tööde tekst liigendatakse peatükkideks (osadeks), alapeatükkideks (alaosadeks), punktideks ja alapunktideks.Peatükke ja teisi töö iseseisvaid komponente (nt kokkuvõte) alustatakse uuelt lehelt, alapeatükke ja punkte tuleb alustada samalt leheküljelt, kui pealkirja järele mahub veel vähemalt kaks rida teksti. Peatüki pealkirja eelneva ja sellele järgneva teksti vahele jäetakse üks tühi rida.
   3. Tiitellehe koostamine
    Tiitellehele tuleb märkida:

    • õppeasutuse nimi; (tähe suurus 12pt, joondatud keskele);
    • töö pealkiri; (Paks kiri, suurtähtedes, sõnu poolitamata ja lühendamata, tähe suurus 20-22 pt, joondatud keskele, umbes lehekülje 2/3 kõrgusel);
    • töö üldnimetus (nt referaat, tähe kõrgus 12 pt, joondamine keskele);
    • õpilase ees- ja perekonna nimi, klass (tähe kõrgus 12 pt, joondamine paremale);
    • töö juhendaja nimi; (tähe kõrgus 12 pt, joondatud paremale)
    • töö valmimise koht (linn) ja aasta (koma vahele ei panda, tähe kõrgus 12 pt, joondatud keskele).
   4. Pealkirjade vormistamine
    Pealkirjad
    peavad vastama jaotise sisule. Pealkirja järele punkti ei panda. Pealkirjas tuleb vältida küsimusi ja hüüdlauseid.

    PEATÜKI PEALKIRI (Pealkiri 1)
    16pt, paks, kõik suurtähed

    Alapeatüki pealkiri (Pealkiri 2)
    14pt, paks, kursiivkirjas, esimene suurtäht

    Punkti peakiri (Pealkiri 3)
    13 pt, paks, esimene suurtäht
   5. Jooniste, tabelite ja valemite vormistamine

    • “Joonise” (illustratsioon, diagramm, graafik, geograafiline kaart, skeem) järel kirjutatakse joonise number, joonise numbri järele allkiri. Allkiri algab suurtähega ja tema järele punkti ei panda. Jooniste numeratsioon on tööd läbiv.
    • Tabeleid kasutatakse arvulise materjali süstematiseeritud ja kompaktseks esitamiseks. Kui tabelid ei ole tekstiga otseselt seotud või neid on väga palju, võib nad paigutada töö lisasse. Töö põhiosas ei tohiks olla suuri tabeleid töötlemata arvmaterjaliga, vajadusel esitatakse need lisades. Igal tabelil on pealkiri ja number. Tabeli pealkiri peab avama tabeli sisu. Kõik tabelid ja joonised tuleb siduda töö tekstiga ja need paigutatakse võimalikult selle tekstilõigu järele, milles neile viidatakse. Kui tabel/joonis on esitatud kirjanduse andmete põhjal, peab tooma viite allikale.
    • Valemite kirjutamisel terve töö ulatuses tuleb kasutada ühtset kirjaviisi. Üksikud sümbolid ja lihtsad matemaatilised avaldised esitatakse reeglina teksti sees omaette real ja ilma viiteta. Võrdust ja võrratust väljendavad avaldised esitatakse omaette real. Valemid, kui neid on rohkem kui üks, nummerdatakse kas töö algusest alates või peatüki piires. Valemi all võib anda valemis kasutatud sümbolite tähenduse.
   6. Viitamine
    Kõik töö koostamisel kasutatud teiste autorite tööd, põhimõttelised seisukohad, kirjandusallikatest või mujalt pärinevad tsitaadid, valemid, arvulised andmed jm tuleb viidata.
    Plagiaadi vältimiseks tuleb algallikale ja autorile viidata kui: kopeeritakse teise autori täpset sõnastust, refereeritakse teise autori ideid või kasutatakse teise autori poolt esitatud fakte, statistikat, tabeleid, jooniseid, diagramme, pilte.

§ 6. Loovtöö kaitsmine

 1. Loovtöö kaitsmine toimub direktori poolt kinnitatud kaitsmiskomisjoni ja kaasõpilaste ees hiljemalt juunikuu esimesel nädalal.
 2. Kaitsmiskomisjonide koosseisud ja ajakava kinnitab direktor käskkirjaga hiljemalt 10. maiks.
 3. Kaitsmisele lubatakse ainult tähtajaks esitatud, nõuetekohaselt vormistatud ja retsensendi poolt retsenseeritud tööd.
 4. Loovtöö kaitsmisel esitab õpilane 10-minutilise ettekande koos infotehnoloogilise esitlusega ning vastab retsensentide ja kaitsmiskomisjoni liikmete küsimustele.

§ 7. Loovtöö hindamine

 1. Loovtöö hindamisel arvestatakse töö sisu ja vormistamist, käesoleva korra § 2 sätestatud eesmärkide saavutamist, õpilase esinemist kaitsmisel, juhendaja hinnangut õpilase tegevusele töö ettevalmistamisel ja retsensendi hinnangut õpilase tööle ning kaitsmiskomisjoni arvamust (vt. tabel 1).
  Tabel 1. Loovtöö hindamine

  Ülesanne nr kursusel “Loovtöö” Hindamiskriteeriumid Maksimaalne punktide arv hindaja
  1 Teema valiku põhjendus 4 juhendaja
  2 Töö eesmark sisu ja sõnastus 8 juhendaja
  Hüpoteesi olemasolu ja sisu
  (või “toote” kirjeldus)
  2
  Uurimuse meetoded
  (või praktilise töö meetodid)
  2
  Töökava ja ajakava 4
  Kasu koolile 10 lisapunktid komisjon
  3 Töö käik 30 juhendaja
  4 Uurimustöö sisu, eesmärkide saavutamist; tulemuste esitamise viisi ja tehtud järelduste õigsus ning põhjendatavus 20 retsensent
  Töö vormistamine (vastavalt §-le 5), sh viitamine 10
  Töö kaitsmine ja lisa küsimustele vastamine 20 komisjon
  kokku 100
  110 (lisapunktidega)
 2. Loovtööd hinnatakse vastavalt Tartu Aleksander Puškini Kooli õppekavas sätestatud hindamis süsteemile võttes aluseks aasta jooksul saadud punktide arv.
 3. Kui kaitsmiskomisjonil tekib hindamisel lahkarvamusi, otsustatakse küsimus häälte-enamusega. Häälte võrdsel jagunemisel on otsustavaks kaitsmiskomisjoni esimehe hääl.
 4. Loovtöö kaitsmise ja hindamise kohta vormistatakse protokoll (lisa 3).
 5. Kui loovtööd on hinnatud mitterahuldava hindega, kui seda ei ole lubatud kaitsmisele, kui õpilane puudub kaitsmispäeval mõjuval põhjusel või soovib kaitsta oma tööd järgmisel õppeaastal, antakse õpilasele võimalus korduvaks loovtöö ettevalmistamiseks ja kaitsmiseks.
 6. Korduva loovtöö tähtaja määrab direktor käskkirjaga.

§ 8. Loovtöö hinde vaidlustamine

 1. Õpilasel või tema seaduslikul esindajal on õigus loovtöö hinne vaidlustada kümne päeva jooksul pärast hinde teadasaamist, esitades kooli direktorile kirjalikult vastava taotluse koos põhjendustega.
 2. Kooli direktor teeb otsuse ja teavitab sellest lõikes 1 nimetatud taotluse esitajat kirjalikult viie tööpäeva jooksul alates otsuse vastuvõtmise päevast.

Leidsite vea? Märgi ja vajuta CTRL-ENTER.

Viimati muudetud: 23. nov. 2020

Leidsid vea? Anna meile teada!

Määratud viga: